Parking

cl22_parking_slider_2024-04-17

ZAREJESTRUJ POSTÓJ W APLIKACJI

apcoa

LUB WPROWADŹ NUMER REJESTRACYJNY W PARKOMETRZE
NIE MA OBOWIĄZKU UMIESZCZANIA BILETU ZA PRZEDNIĄ SZYBĄ POJAZDU

PARKING PŁATNY 7 DNI/24h

4 GODZINY BEZPŁATNIE

(MAKS. 1 BILET/DZIEŃ)
PO SPEŁNIENIU WARUNKÓW
WSKAZANYCH POWYŻEJ

2 PLN

1 GODZINA PO CZASIE DARMOWYM

5 PLN

KAŻDA KOLEJNA GODZINA

150 PLN

OPŁATA DODATKOWA

 1. Przedmiot regulaminu.

Przedmiotem regulaminu jest określenie zasad korzystania z parkingu prowadzonego przez APCOA Parking Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-124, Rondo ONZ 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000129400, o kapitale zakładowym w wysokości 3.000.000 złotych, REGON 012110239, NIP 526-03-07-689, numer telefonu: +48 22 354 83 80, e-mail: parkingi@apcoa.pl (dalej: „APCOA”).

 

 1. Dla wyjaśnienia pojęć użytych w treści regulaminu, poniższe zwroty otrzymują następujące znaczenie:

2.1.               Czas Postoju Pojazdu – okres na jaki została zawarta Umowa Najmu Miejsca Parkingowego; Czas Postoju Pojazdu może być płatny lub bezpłatny;

2.2.               Miejsce Parkingowe – miejsce przeznaczone do parkowania Pojazdów na Parkingu;

2.3.               Korzystający z Parkingu – najemca Miejsca Parkingowego będący właścicielem bądź posiadaczem Pojazdu bądź używającym Pojazd na jakiejkolwiek innej podstawie, który wjeżdża Pojazdem na Parking;

2.4.               Opłata Parkometrowa – czynsz należny z tytułu zawarcia Umowy Najmu, wysokość czynszu zależna jest od Czasu Postoju Pojazdu na Parkingu i określona jest w informacji umieszczonej na Parkometrze lub w Cenniku;

2.5.               Cennik – informacja o Opłacie Parkometrowej lub Opłacie Dodatkowej i ewentualnym bezpłatnym Czasie Postoju Pojazdu oraz warunkach jego wykorzystania, umieszczona na terenie Parkingu (przy Regulaminach);

2.6.               Opłata Dodatkowa – kara umowna w kwocie wskazanej w informacji umieszczonej na Parkometrze lub w Cenniku, płatna przez Korzystającego z Parkingu w przypadkach określonych w punkcie 8;

2.7.               Parking – teren użytkowany i odpowiednio oznaczony przez APCOA;

2.8.               Parkometr – urządzenie umieszczone na terenie Parkingu przystosowane do pobierania Opłaty Parkometrowej należnej tytułem najmu Miejsca Parkingowego (instrukcja obsługi Parkometru umieszczona jest na Parkometrze). W przypadku możliwości wprowadzenia danych Pojazdu do systemu parkingowego w tablecie lub terminalu, pod pojęciem Parkometru rozumie się także te urządzenia;

2.9.               Regulamin – treść niniejszego dokumentu będącego regulaminem parkingu niestrzeżonego, umieszczona na terenie Parkingu;

2.10.             Pojazd – silnikowy środek transportu, jego naczepa lub przyczepa;

2.11.             Umowa Najmu – Umowa Najmu Miejsca Parkingowego zawarta pomiędzy Korzystającym z Parkingu, a APCOA zgodnie z treścią pkt. 3.1.;

2.12.             Abonament – uprawnienie do korzystania z Parkingu w określonym okresie, uzyskiwane na podstawie odrębnej umowy.

2.13.             Opłata Abonamentowa – opłata uiszczana wraz z zakupem Abonamentu w APCOA FLOW lub na stronie internetowej https://abonamenty.apcoa.pl/

2.14.             APCOA FLOW – nieodpłatna aplikacja na urządzenie mobilne (dostępna dla systemów operacyjnych iOS oraz Android), umożliwiająca Korzystającemu z Parkingu korzystanie z usług określonych regulaminem tej aplikacji, w tym dokonywanie Opłat oraz zakup Abonamentów. Korzystanie z APCOA FLOW wymaga jej zainstalowana na urządzeniu mobilnym Korzystającego z Parkingu;

2.15.             Aplikacja Apcoa FlowQR – nieodpłatna aplikacja (dostępna dla systemów operacyjnych iOS oraz Android), umożliwiająca Korzystającemu z Parkingu korzystanie z usług określonych regulaminem tej aplikacji, w tym dokonywanie Opłat oraz zakup Abonamentów. Korzystanie z Aplikacji Apcoa Flow nie wymaga jej zainstalowana na urządzeniu mobilnym Korzystającego z Parkingu.

 

 

 1. Zawarcie Umowy Najmu Miejsca Parkingowego.

3.1.               Poprzez wjazd na teren Parkingu Korzystający z Parkingu zawiera z APCOA Umowę Najmu Miejsca Parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (w tym art. 69 – milczące przyjęcie oferty, art. 384 – związanie konsumenta wzorcem umowy oraz art. 659 – umowa najmu).

3.2.               Umowa Najmu zostaje zawarta w momencie zaparkowania Pojazdu na terenie Parkingu
i kończy się z momentem wyjazdu Pojazdu z terenu Parkingu.

3.3.               Korzystający z Parkingu jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu oraz
z Cennikiem. W przypadku niezaakceptowania zasad Regulaminu lub Cennika, Korzystający z Parkingu ma prawo odstąpić od Umowy Najmu w terminie 10 minut od wjazdu na teren Parkingu. W przypadku wykonania prawa odstąpienia od Umowy Najmu, będzie ona uważana za niezawartą, a Korzystający z Parkingu zobowiązany jest niezwłocznie opuścić teren Parkingu.

 

 1. Opłata Parkometrowa.

4.1.               Korzystający z Parkingu zobowiązany jest:

 1. a) rozpocząć sesję parkowania, korzystając z aplikacji mobilnej APCOA FLOW lub Apcoa FlowQR (na zasadach wskazanych w jej regulaminie) lub
 2. b) wprowadzić numer rejestracyjny Pojazdu do Parkometru, według wskazań wynikających z informacji umieszczonej w Cenniku lub na Parkometrze

oraz – o ile wynika to z informacji umieszczonej w Cenniku lub na Parkometrze – uiścić Opłatę Parkometrową określoną w Cenniku.

4.2.               Opłatę Parkometrową uiszcza się wybierając jedną z poniższych metod płatności poprzez:

 1. a) aplikację mobilną APCOA FLOW lub Apcoa FlowQR lub
 2. b) wrzucenie odpowiedniej kwoty do Parkometru lub
 3. c) dokonanie płatności elektronicznej, np. kartą płatniczą, jeżeli Parkometr umożliwia taką metodę płatności.

4.3.               Dowodem uprawnienia do parkowania Pojazdu jest:

 1. a) rozpoczęta sesja parkowania w aplikacji mobilnej APCOA FLOW lub Apcoa FlowQR lub
 2. b) bilet parkingowy wygenerowany przez Parkometr po uprzednim wprowadzeniu numeru rejestracyjnego Pojazdu do Parkometru oraz – o ile ze wskazań wynikających z informacji umieszczonej w Cenniku lub na Parkometrze wynika obowiązek płatności – uiszczenie Opłaty Parkometrowej zgodnie z pkt. 4.2.

4.4.               Bilet parkingowy dotyczy wyłącznie danego Parkingu.

4.5                 Opłatę Parkometrową uznaje się za wniesioną, jeżeli została zapłacona z góry, zgodnie
z informacją umieszczoną w Cenniku lub na Parkometrze, tj. niezwłocznie po rozpoczęciu (pierwszej lub kolejnej) sesji parkowania w aplikacji mobilnej APCOA FLOW lub Apcoa FlowQR lub wraz
z wygenerowanym przez Parkometr (pierwszym lub kolejnym) biletem parkingowym. W sytuacji, gdy przewiduje się bezpłatny Czas Postoju Pojazdu, Opłatę Parkingową uznaje się za wniesioną, jeżeli została zapłacona przed upływem bezpłatnego Czasu Postoju Pojazdu.

4.6.               Korzystający z Parkingu, parkujący Pojazd na miejscu oznaczonym jako zastrzeżone dla osób niepełnosprawnych, jest zwolniony z Opłaty Parkometrowej jeżeli posiada wydaną mu przez odpowiednie organy kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych, zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych. Karta parkingowa, opisana powyżej, powinna zostać umieszczona za przednią szybą wewnątrz Pojazdu w miejscu widocznym dla służb kontrolnych tak, by możliwe było odczytanie jej numeru i daty ważności.

4.7.               Korzystanie z Parkingu w trakcie ładowania pojazdu elektrycznego lub hybrydowego
w ogólnodostępnej stacji ładowania[1] nie podlega Opłacie Parkometrowej. Obowiązek zapłaty Opłaty Parkometrowej powstaje w przypadku korzystania z Parkingu po zakończeniu wykonania usługi wskazanej w zdaniu powyżej i odbywa się na zasadach przewidzianych w Regulaminie lub Cenniku.

4.8.               Postanowienia 4.1. – 4.6. nie mają zastosowania do Abonamentów. Opłata Abonamentowa uiszczana jest wraz z wykupem Abonamentu na cały okres jego trwania. Wysokość Opłaty Abonamentowej określa cennik Opłat Abonamentowych dostępny w APCOA FLOW oraz na stronie internetowej https://abonamenty.apcoa.pl/

 

 

 1. Czas postoju Pojazdu.

5.1.               Maksymalny nieprzerwany Czas Postoju Pojazdu wynosi 2 dni, chyba że Cennik lub odrębna umowa zawarta z Korzystającym z Parkingu stanowią inaczej. Po upływie tego terminu Korzystający z Parkingu zobowiązany jest opuścić Pojazdem teren Parkingu. W przypadku nieopuszczenia terenu Parkingu uznaje się, że Korzystający z Parkingu korzysta z Miejsca Parkingowego bezumownie, przy czym kwota bezumownego korzystania została określona w Cenniku. APCOA nie wyraża zgody na przedłużenie Umowy Najmu na czas nieoznaczony.

5.2.               Postanowienia dotyczące ograniczenia czasu postoju Pojazdu nie maja zastosowania do Abonamentów w okresie ich obowiązywania. W przypadku pozostawienie Pojazdu na Parkingu po upływie opłaconego Abonamentu uznaje się, że Korzystający z Parkingu korzysta z Miejsca Parkingowego bezumownie. APCOA nie wyraża zgody na przedłużenie Abonamentu na czas nieoznaczony.

 1. Obowiązki Korzystającego z Parkingu.

6.1.               Korzystający z Parkingu zobowiązany jest do dokonania czynności wskazanych w punkcie 4.1. powyżej, a w przypadkach przewidzianych w punkcie 8 również do uiszczenia Opłaty Dodatkowej.

6.2.               Korzystający z Parkingu odpowiada za szkody wyrządzone na terenie Parkingu wynikające zarówno z przyczyn leżących po stronie Korzystającego z Parkingu, jak i związanych z przebywaniem Pojazdu na Parkingu, za które Korzystający z Parkingu ponosi odpowiedzialność.

6.3.               Korzystający z Parkingu zobowiązany jest do korzystania z Parkingu w taki sposób, aby nie utrudniać korzystania z Parkingu innym Korzystającym z Parkingu.

6.4.               Korzystający z Parkingu zobowiązany jest do zatrzymywania Pojazdu w odległości umożliwiającej dostęp do sąsiednich Pojazdów innym Korzystającym z Parkingu.

 

 1. Zasady korzystania z Parkingu.

7.1.               Parking jest niestrzeżony.

7.2.               Parking jest czynny 24h przez siedem dni w tygodniu.

7.3.               APCOA nie odpowiada za szkody powstałe z winy innych użytkowników Parkingu bądź osób trzecich, za które APCOA nie ponosi odpowiedzialności.

7.4.               Na terenie Parkingu obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

7.5.               Na terenie Parkingu dozwolona jest prędkość do 10 km/h.

7.6.               Zabroniony jest wjazd na Parking Pojazdów przewożących materiały niebezpieczne
w szczególności wybuchowe, łatwopalne, żrące lub stwarzających niebezpieczeństwo dla innych Korzystających z Parkingu lub ich mienia.

7.7.               Na terenie Parkingu bez uprzedniej pisemnej zgody APCOA zabronione jest: prowadzenie działalności bądź akcji marketingowych, promocyjnych, reklamowych; przeprowadzanie zbiórek, ankiet, naprawianie, mycie, odkurzanie Pojazdów, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju, palenie i używanie otwartego ognia, magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie, tankowanie z włączonym silnikiem, nieuzasadnione pozostawianie Pojazdu z pracującym silnikiem, zanieczyszczanie Parkingu, parkowanie Pojazdów z nieszczelnym wlewem paliwa i inne czynności, które prowadzą do stworzenia zagrożenia na terenie Parkingu (z wyłączeniem działalności bądź akcji prowadzonych przez Centrum Łopuszańska 22).

7.8.               APCOA zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie lub Cenniku. Wszelkie zmiany Regulaminu lub Cennika zostaną podane do wiadomości poprzez udostępnienie aktualnej wersji Regulaminu lub Cennika przy Parkometrach lub na nich. Zmiana Regulaminu lub Cennika pozostanie bez wpływu na Korzystającego z Parkingu parkującego Pojazd na Parkingu w momencie zmiany Regulaminu lub Cennika oraz na ewentualne prawa nabyte Korzystającego z Parkingu.

7.9.               APCOA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku siły wyższej lub spowodowane przez innych Korzystających z Parkingu lub osoby trzecie, za które APCOA nie ponosi odpowiedzialności.

7.10.              W przypadku zaparkowania Pojazdu na terenie Parkingu nie zostaje zawarta umowa przechowania w rozumieniu art. 835 KC.

Korzystający z Parkingu we własnym zakresie zabezpiecza swój Pojazd przed kradzieżą.

 

 1. Opłata dodatkowa.

8.1.               W przypadku, gdy Korzystający z Parkingu:

 1. a) nie rozpoczął sesji parkowania w aplikacji mobilnej APCOA FLOW lub Apcoa FlowQR albo
 2. b) nie wprowadził numeru rejestracyjnego Pojazdu do Parkometru oraz nie uiścił Opłaty Parkometrowej, jeżeli jest wymagana zgodnie z Cennikiem, wówczas APCOA jest uprawniona do naliczenia kary umownej w postaci Opłaty Dodatkowej w wysokości określonej w Cenniku.

8.2.               Za każdy przypadek nienależytego wykonania Umowy Najmu w zakresie obowiązków Korzystającego z Parkingu wskazanych w punktach 6.2 – 6.3, jak również zasad korzystania z Parkingu wskazanych w punktach 7.4 – 7.7, niezależnie od uprawnienia wynikającego z punktu 8.1., APCOA ma prawo naliczyć Korzystającemu z Parkingu karę umowną w postaci Opłaty Dodatkowej.

8.3                 Opłata Dodatkowa może zostać również naliczona w przypadku, jeżeli Pojazd zablokuje przejazd, drogę pożarową lub zajmuje miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych bez stosownego upoważnienia.

8.4.               Oryginał potwierdzenia naliczenia Opłaty Dodatkowej APCOA umieści na Pojeździe,
w miarę możliwości na przedniej szybie Pojazdu. Kopię potwierdzenia naliczenia Opłaty Dodatkowej zachowuje APCOA.

8.5.               Opłatę Dodatkową uiszcza się poprzez dokonanie wpłaty w terminie i w sposób wskazany na dokumencie potwierdzającym naliczenie Opłaty Dodatkowej, o którym mowa w punkcie 8.4.

8.6.               APCOA może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych zastrzeżonych w niniejszym Regulaminie.

 

 1. Odholowanie Pojazdu.

9.1.               Odpowiednie służby publiczne są uprawnione do odholowania Pojazdu w sytuacjach określonych przepisami prawa.

9.2.               W razie odholowania Pojazdu, informacja o miejscu pozostawienia Pojazdu zostanie udzielona odpowiednio przez APCOA pod numerem telefonu wskazanym w pkt. 1 Regulaminu, jeżeli taką informację przekażą APCOA odpowiednie służby publiczne

9.3.               Zasady ponoszenia kosztów odholowania Pojazdu z Parkingu regulują przepisy ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.

 

 1. Koszty i windykacja.

10.1.             W uzasadnionych przypadkach oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nieopłacona Opłata Dodatkowa że być dochodzona w drodze postępowania windykacyjnego z wykorzystaniem danych właściciela Pojazdu uzyskanych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). W uzasadnionych przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa Korzystający z Parkingu może zostać dodatkowo obciążony kosztem pozyskania danych właściciela Pojazdu CEPiK w wysokości przewidzianej § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9  listopada 2015 r. w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców, a w razie zasądzenia przez sąd powszechny należności przysługującej APCOA zgodnie z Regulaminem, także ewentualnymi kosztami postępowania sądowego.

 

 1. Dane osobowe.

11.1.             Administratorem danych osobowych Korzystającego z Parkingu jest APCOA. APCOA przetwarza dane niezbędne do wykonania Umowy Najmu, Abonamentu a także w celu windykacji wewnętrznej i zewnętrznej, postępowań egzekucyjnych, a także realizacji reklamacji. APCOA może również przetwarzać dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez APCOA (np. marketing bezpośredni produktów i usług oraz badanie satysfakcji klienta).

11.2.            APCOA przetwarza następujące dane osobowe: numer rejestracyjny Pojazdu oraz wizerunek Korzystającego z Parkingu na parkingach, na których zainstalowany jest monitoring wizyjny, a w przypadku procesów reklamacyjnych, windykacyjnych, egzekucyjnych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, adres e-mail, nr telefonu, numer rejestracyjny Pojazdu, oraz wizerunek Korzystającego z Parkingu. Podanie danych osobowych jest zobowiązaniem wynikającym z Umowy Najmu. Brak podania danych w przypadku procesów reklamacyjnych, windykacyjnych i egzekucyjnych skutkować będzie pobraniem tych danych z rejestrów publicznych.

11.3.            Odbiorcami danych przetwarzanych mogą być firmy windykacyjne, dostawcy usług poczty elektronicznej oraz systemów parkingowych i informatycznych, banki, właściciele Parkingu.

11.4.            APCOA może przekazywać dane osobowe do państw trzecich, tj. państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dane mogą być przekazywane do państw trzecich w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. W przypadku przekazania danych do innych państw trzecich, będą stosowane odpowiednie zabezpieczenia wymagane przez przepisy. Informację o sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

11.5.            Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy Najmu, a po jej zakończeniu przez okres wymagany prawem, w szczególności zaś przez okres wynikający z regulacji dotyczących rachunkowości i w okresie zapewniającym APCOA możliwość ustalenia i dochodzenia roszczeń związanych z Umową Najmu.

11.6.            Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

11.6.1.        żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania,

11.6.2.        sprzeciwu wobec przetwarzania danych w prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez APCOA,

11.7.            APCOA realizuje wyżej wskazane prawa zapewniając możliwość złożenia odpowiedniego wniosku e-mailem na adres parkingi@apcoa.pl, a także pisemnie na adres APCOA
z oznaczeniem „dane osobowe”, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli osoba, której dane dotyczą złoży powtórny wniosek, APCOA może żądać za kolejne wydanie kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu opłaty w wysokości wynikającej z kosztów jej wydania.

11.8.            Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.9.            APCOA powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem email: parkingi@apcoa.pl, ewentualnie pisemnie na adres APCOA.

 

 1. Reklamacje.

12.1.             Korzystający z Parkingu może złożyć reklamację w zakresie naliczenia Opłaty Dodatkowej w terminie 14 dni od dnia umieszczenia oryginału potwierdzenia naliczenia Opłaty Dodatkowej na Pojeździe, zgodnie z punktem 8.5. Opis preferowanego sposobu złożenia reklamacji dostępny jest pod adresem: www.apcoa.pl/reklamacje. Reklamacje mogą także zostać wniesione listownie na adres: APCOA Parking Polska Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa albo za pośrednictwem każdego kanału komunikacji.

12.2.             Reklamacja powinna zawierać następujące informacje: numer wezwania, data wystawienia wezwania, numer rejestracyjny pojazdu, imię i nazwisko, adres zamieszkania (jeśli niezbędne), załączniki oraz krótki opis powodu składania reklamacji.

12.4.             Odpowiedź na reklamację jest udzielna na piśmie lub innym trwałym nośniku w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

12.5.             Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie do reklamacji związanych
z korzystaniem z Parkingu.

 

 1. Postanowienia końcowe.

13.1.             Wszelkie spory pomiędzy APCOA a Korzystającym z Parkingu, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce.